Regulamin

Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.allsport.pl jest:

All Sport Małgorzata Bałuszyńska

ul. Dworcowa 1A

44-177 Chudów

NIP: 6423024809

REGON: 364390750

zwanym dalej Sprzedawcą.

Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych.

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Zamawiającym lub Klientem, może być wyłącznie osobą prawną lub pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§1 Ogólne warunki umowy

1. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu www.allsport.pl.

3. Informacje na stronie www.allsport.pl nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

2. Podczas składania zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza danych osobowych, umożliwiającego realizację oraz wysyłkę zamówienia. Błędy w formularzu mogą przyczynić się do opóźnienia wysyłki towaru. Podczas składania zamówienia, Zamawiający wybiera sposób dostarczenia/odbioru przesyłki i jest informowany o jego koszcie.

3. Dostępne opcje realizacji zamówienia: Poczta Polska, firma kurierska DHL, Paczkomat lub odbiór osobisty w siedzibie firmy.

4. Podczas składania zamówienia Zamawiający wybiera jeden ze sposobów w jaki zostanie dokonana zapłata za zamówiony towar. Dostępne opcje sposoby zapłaty: płatność przez Przelewy24 (przelew bankowy, płatność kartą), płatność przy odbiorze (bezpośrednio u przewoźnika), przedpłata przelewem tradycyjnym, gotówką (w przypadku odbioru własnego w siedzibie firmy).

5. W przypadku przedpłaty na konto przelewem tradycyjnym, należy przelać środki bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy:

mBank Bankowość Detaliczna BRE Banku SA

29 1140 2004 0000 3702 7924 0576

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia oraz dane osobowe (imię i nazwisko). Brak tych danych może spowodować opóźnienie realizacji. Przelewu należy dokonać w ciągu pięciu dni roboczych od złożenia zamówienia.

6. Umowa sprzedaży zamówionych towarów pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Zamawiającego.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami popełnionymi) przez Zamawiającego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłka i obsługą zamówienia ponosi Zamawiający.

§3 Ceny

1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Koszty transakcji i przesyłki towaru ponosi Zamawiający.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych na stronie w każdym czasie, przy czym zmiana nie będzie dotyczyć zamówień już opłaconych.

4. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

-odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,

-rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

-uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

§4 Reklamacje, gwarancje

1. Zamawiającemu przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 Prawa konsumenckiego. Stosownie do art. 34 ust. 2 wskazanej ustawy, Zamawiający ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniem pkt 1 Zamawiający zobowiązany jest do odesłania w terminie 14 dni na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

3. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy to także opakowania. Zwrot musi zawierać oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało wysłane osobno.

4. Przesyłkę należy wysłać na adres siedziby:

All Sport Małgorzata Bałuszyńska

ul. Dworcowa 1A

44-177 Chudów

5. Pieniądze za zwrócony produkt Zamawiający otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas zwróconego produktu.

6. Zamawiający ma prawo wymienić zakupiony produkt. W tym celu zobowiązany jest odesłać produkt na swój koszt, dołączając w formie pisemnej informację na jaki produkt powinniśmy go wymienić wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwrotnych za pobraniem.

8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Produkty są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Zamawiający jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.

9. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wad, które mogły być stwierdzone przy dostawie towaru.

§5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Zamawiających jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Zamawiający podając swoje dane osobowe przy składaniu zamówienia, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Zamawiający ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep internetowy www.allsport.pl zostały opisane w Polityce prywatności, która jest dostępna na stronie internetowej sklepu.

§6 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Zamawiającego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Korzystanie ze sklepu internetowego www.allsport.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

4. Różnice wynikające z indywidualnych różnic zdjęć z otrzymanym towarem (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości zmian regulaminu.

6. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie www.allsport.pl